Foto Robin Utrecht

Duurzaam investeren en preventie


Voor u ligt het jaarbericht van de Raad voor de Kinderbescherming. Een beknopt jaarbericht waarin instroomcijfers per gemeente beschikbaar zijn. Ik nodig u van harte uit om deze cijfers te bekijken. Met daarbij de notie dat cijfers niet alles zeggen en vooral duiding nodig hebben. De cijfers bieden een opening om in uw jeugdzorgregio en gemeente te verkennen welke onderzoeken plaatsvinden voor kinderen die in uw gemeente wonen.

'Elk kind de juiste interventie op het juiste moment'

We zien dat het beeld per gemeente sterk verschilt. We zien landelijk een meerjarige daling van het aantal verzoeken tot onderzoek, maar in jeugdzorgregio’s vinden ook stijgingen plaats. In uw gemeente is het de moeite waard om hier aandacht aan te besteden. Om te toetsen en onderzoeken wat er bijdraagt aan een afname van meldingen en wat een stijging van het aantal kinderen dat met de Raad voor de Kinderbescherming te maken krijgt verklaart.

'In onze onderzoekstaak stellen we de waarden van de Jeugdwet centraal'

In onze onderzoekstaak stellen we de waarden van de Jeugdwet centraal. In gemeenten werken we samen met wijkteammedewerkers aan preventie, eigen kracht van ouders en het betrekken van het sociale netwerk. We werken met verschillende partijen, bijvoorbeeld in een aanpak voor schoolverzuim en het de-escaleren van complexe echtscheidingen in de Twentse ketenaanpak BRAM. We hebben in 2016 in onze organisatie veel geïnvesteerd in samenwerken, in het verwelkomen van nieuwe, innovatieve benaderingswijzen van de problematiek van gezinnen en in nog meer aandacht geven aan de stem van kinderen.

Doordat de instroom hoger was dan verwacht kregen we in 2016 te maken met wachttijden. We hebben hard gewerkt om de wachttijd voor de beschermingsonderzoeken terug te brengen. Dat hebben we gedaan door samen te werken, slimme oplossingen te bedenken en extra menskracht aan te nemen. Daar gaan we in 2017 mee door voor onze andere onderzoeken. Onze ambitie is en blijft: Elk kind de juiste interventie op het juiste moment.  

Ook dit jaar nodig ik u graag uit om het gesprek te voeren over de cijfers en over preventie. We stellen onze kennis uit casuïstiek graag beschikbaar. In verbinding rondom het kind. Het gesprek over wat beter kan, helpt ons allemaal om onze taak elke dag een stukje beter uit te voeren.

Annette Roeters
Algemeen directeur Raad voor de Kinderbescherming