Foto Robin Utrecht

Een wethouder die Jeugd in de portefeuille had en ik, hadden het voornemen om een dag van stoel te ruilen: zij een dag algemeen directeur van de Raad voor de Kinderbescherming, ik een dag wethouder van een gemeente met ongeveer 40.000 inwoners. Omdat dat voornemen door allerlei praktische zaken niet uitvoerbaar leek, besloten we op zijn minst een dag met elkaar mee te lopen, om zo toch op een andere manier kennis te maken met elkaars werk.

De gemeente kan op vele manieren de leef- en woonomgeving van haar burgers kan beïnvloeden. Bijvoorbeeld via beleid, uitkeringen, subsidies en sociale voorzieningen, huisvesting en politieke belangstelling. We bezochten een verloskundige praktijk die zich toegelegd had op centering pregnancy, een Amerikaans zorgconcept dat medische zorg en andere vragen rondom zwangerschap combineert en aankomende moeders in staat stelt ervaringen te delen en vragen te stellen aan vrouwen in dezelfde situatie. Rijk en arm, blank en gekleurd, ervaren en onervaren zitten bij elkaar in zulke gesprekken.

Een ander initiatief dat op de volle belangstelling van de wethouder kon rekenen, waren de zorgkaarten op een basisschool. Een kaart per leerling, waarop welomschreven stond aangegeven van welke zorgcategorieën sprake was en de omschrijving van wat er thuis aan de hand was. Zo werd al vroeg in beeld gebracht als er problemen waren of sprake van gedrag waar de leerkrachten zich zorgen over maakten. Deze zorgkaarten werden ook benut bij de  overdracht naar het voorgezet onderwijs.

Zomaar twee initiatieven die kunnen voorkómen dat jongeren ongemerkt in de problemen komen - in ons jargon: in hun ontwikkeling worden bedreigd. De gemeenten kunnen dus flink invloed uitoefenen in het leven van de burger. Daarom is het goed om te weten waar die invloed, waar die aandacht extra nodig is. Bij de Raad voor de Kinderbescherming hebben we onderzoek gedaan naar de relatie tussen aanwezige risicofactoren in gemeenten en kindermishandeling. Het risico op kindermishandeling wordt vergroot als er zich meerdere risicofactoren in een gemeente of buurt voortdoen. Denk bijvoorbeeld aan eenoudergezinnen, tienermoederschap, criminaliteit of een laag besteedbaar inkomen. Er zijn gemeenten die deze kennis gebruikt hebben om die risicofactoren aan te pakken, zoals de gemeente Delft. (zie het artikel in deze editie van Kijk op Kinderbescherming). Zo kan de gemeente verschil gaan maken!

Kijk op de Kinderbescherming wordt een jaarlijkse uitgave, waarin we de cijfers van het afgelopen jaar publiceren, de instroom ontwikkeling bij de Raad voor de Kinderbescherming duiden, én waarin we extra aandacht besteden aan een thema rondom kinderbescherming. Een thema dat door een aantal van onze eigen professionals is aangedragen. Deze Kijk op Kinderbescherming staat in het teken van risicofactoren. Risicofactoren bij kindermishandeling, maar ook risicofactoren die de kans op een onder toezichtstelling van ongeboren kinderen vergroten, en (conflict) scheidingen als risicofactor. Er om heen zijn interviews opgenomen met partners uit het veld. Samen beschermen we kinderen, die in de knel zijn gekomen. Dat doen we met ziel en zakelijkheid.

Annette Roeters, Algemeen Directeur Raad voor de Kinderbescherming