Tekst Hester Otter

Voor betere en snellere hulp aan kinderen en gezinnen in complexe situaties is het verstevigen van de samenwerking in de keten broodnodig. Op tal van terreinen zijn dit jaar stappen gezet, ook binnen het zorg- en veiligheidsdomein.

Dat een goede samenwerking tussen ketenpartners fundamenteel belangrijk is, bleek na een verschrikkelijke gebeurtenis in Amsterdam, eind 2020. Een meisje werd door haar vader om het leven gebracht, waarna hij zichzelf ombracht.

Een onafhankelijke partij deed onderzoek naar het handelen van Jeugdbescherming Regio Amsterdam, Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland, de Raad voor de Kinderbescherming Amsterdam en de Ouder- en Kindteams Amsterdam. Het kritische rapport ‘Onmacht’ verscheen en met de aanbevelingen zijn de bovenstaande organisaties aan de slag gegaan.

De verbeteringen die de organisaties voor ogen hebben zijn samengevat in een ‘verbeterbelofte’. Deze belofte richt zich niet alleen op de onderlinge samenwerking en het beter delen van informatie. Een speerpunt is ook het beter samenwerken met de volwassen GGZ.

Noodzaak voor betere hulp

De noodzaak voor snellere en betere hulp voor een grote groep mensen die kampt met psychische klachten, verslavingen of verstandelijke beperkingen, wordt gevoeld bij verschillende organisaties in het zorg- en veiligheidsdomein.

Niet alleen de multi-problemen van cliënten spelen parten. Oplossingen zijn vaak moeizaam te vinden binnen een complex speelveld met diverse zorg- en veiligheidspartners.

Landelijke agenda perspectief 2025

Met organisaties in het zorg- en veiligheidsdomein heeft de RvdK de landelijke agenda perspectief 2025 opgesteld. Doel is om scherpe afspraken te maken om prioriteiten te bepalen en elkaar te versterken. De focus ligt op ‘regie in de regio’ en ‘samenwerking in uitvoering & op – en afschalen’.  Dat hoeft niet te resulteren in het samenvoegen van allerlei programma’s, soms kunnen juist specialistische programma’s -op maat- helpen om meters te maken.

“Ons werk is op het snijvlak van zorg en veiligheid, en precies daarover gaan deze afspraken. Met onze deelname leveren wij graag onze bijdrage,” aldus Herke Elbers, algemeen directeur van de RvdK. Het afgelopen jaar is er onder andere ingezet op betere door- en nazorg van gedetineerden en een integrale multidisciplinaire aanpak voor de hoog risicogroep.

Meerjarenagenda 2021-2024

De RvdK is samen met twaalf andere organisaties onderdeel van het regionaal samenwerkingsverband van de Zorg- en Veiligheidshuizen. Daar is de Meerjarenagenda 2021-2024 vastgesteld, met afspraken over de inrichting en besturing van deze huizen.

De focus ligt op intensieve en multidisciplinaire samenwerking bij complexe problemen. Binnen dit samenwerkingsverband komen experts vanuit het juridisch-, zorg- en sociaal domein samen om een oplossing te vinden voor een aanpak voor personen met complexe problematiek.

De RvdK kan hierbij ondersteunen omdat het deel uitmaakt van zowel de civiele als de strafrechtketen én tussen beide kan schakelen. In het Zorg- en Veiligheidshuis denkt de RvdK onder meer mee in zaken waarbij jongeren een strafbaar feit hebben gepleegd en of wat er nodig is om de kans op herhaling te voorkomen. Ook kan de RvdK meedenken in zaken waarbij kinderen indirect betrokken zijn.